Dotacje w roku 2018

Informujemy, iż Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich (tzw. Granty Sołeckie).

W ramach naboru wniosków możliwa jest realizacja przez sołectwa projektów dotyczących m.in.:

1) ładu przestrzennego, zieleni gminnej i zadrzewień, np.:

 • kreowanie walorów przestrzeni, zasobów, produktów i wydarzeń symbolicznych regionu,
 • inicjowanie tworzenia parków kulturowych i „żywych skansenów”,
 • realizacja niewielkich projektów inwestycyjnych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej,

2) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju sołectw i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmacniania tożsamości regionalnej np.:

 • promocja tradycyjnych produktów regionalnych,
 • organizowanie wystaw, imprez i konkursów promujących region, produkty regionalne na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
 • prowadzenie interaktywnych akcji promocyjnych na stronach internetowych,

3) poprawy dostępu do sektora kultury, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji w regionie np.:

 • wsparcie działań na rzecz podnoszenia atrakcyjności i unowocześnienia bazy kultury, bazy sportowo-rekreacyjnej, bazy widowiskowej oraz infrastruktury turystycznej,
 • wsparcie działań w zakresie rozszerzania oferty kulturalnej,
 • wsparcie wydarzeń kulturalnych,
 • wsparcie szkoleń na rzecz jakości świadczonych usług kultury, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji,
 • warsztaty rękodzieła ludowego,
 • wsparcie rozwoju i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła ludowego i innej twórczości kulturalnej,

4) promocji gminy, np.:

 • organizowanie konkursów na temat wiedzy o regionie,
 • promocja walorów kulturowych i przyrodniczych regionu,
 • promocja produktów i wydarzeń kulturalnych,
 • promocję istniejących produktów turystycznych.

Wysokość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Województwa Łódzkiego na rok 2018, przeznaczonych na udzielenie ww. pomocy finansowej wynosi 1.500.000 zł. Maksymalna kwota przeznaczona na dofinansowanie jednego projektu wynosi 5000 zł. 

Sołectwo zainteresowane zgłoszeniem swojego projektu w ramach naboru wniosków powinno na zebraniu wiejskim w trybie uchwały, podjąć decyzję co do wyboru projektu, jaki chciałoby zrealizować. Następnie najpóźniej do 23 lutego 2018 r. swoją propozycję (wraz z podjętą uchwałą) musi dostarczyć do Urzędu Gminy w Grabowie (Sekretariat). Spośród projektów, które do tego dnia wpłyną do Urzędu, wybrane zostaną trzy z nich (zgodnie z regulaminem naboru wniosków), które Urząd Gminy złoży w formie wniosków o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Propozycja projektu powinna zawierać krótki opis planowanego przedsięwzięcia, proponowany termin jego realizacji oraz budżet projektu (zestawienie finansowe wydatków).

Więcej informacji udziela Weronika Marciniak pod numerem  tel. 63 2734598


 • 13 lutego 2018
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00