Informacja

INFORMACJA

WÓJTA GMINY GRABÓW

 

Informuję, że została ustalona nowa stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podwyżka opłat z 5 zł na 13 zł za odpady segregowane i z 9 zł na 20 zł za niesegregowane wynika przede wszystkim z:

  • braku aktualizowania opłat za śmieci przez ostatnie lata,
  • znaczne zwiększenie produkcji śmieci przez mieszkańców gminy z 808 ton w 2014 r. do 1017 ton w 2018 r.,
  • wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska, która ustalana jest przez Rząd RP. Opłaty te wzrosły w ciągu ostatnich 3 lat siedmiokrotnie z 24,15 zł w 2016 r. do 170 zł za tonę w 2019 r.

Poniżej przedstawiam uzasadnienie do przedmiotowej uchwały:

Podjęcie nowej uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty związane jest z zawarciem w dniu 01.02.2019 roku umowy pomiędzy: Gminą Grabów ul. 1-go Maja 21, 99-150 Grabów reprezentowaną przez: Wójta Gminy Grabów – Janusza Jagodzińskiego, a firmą TÖNSMEIER Centrum Sp. z o.o., 99-300 Kutno ul. Łąkoszyńska 127, NIP 777-000-05-16, REGON 610281538, reprezentowaną przez Janusza Piaszczyńskiego, w której strony oświadczają, iż wynagrodzenie za odbiór i zagospodarowanie faktycznie odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Grabów wynosi 712,80 zł/tonę (słownie: siedemset dwanaście złotych 80/100), co w porównaniu do roku 2018 daje wzrost o 218,16 zł/tonę.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina pokrywa z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które na rzecz Gminy obowiązani są ponosić właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Tak więc na podstawie przeprowadzonej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi ustalono, że opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W tabeli poniżej przedstawiono koszty i przychody funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w latach 2014-2018 oraz prognoza na rok 2019:

Rok

Tona/rok

Cena zł/tona

Wydatki

Dochody

Wynik

2014

808,22

388,80

314 237,49

308 767,37

     -5 470,12

2015

858,13

464,40

398 516,48

336 360,55

   -62 155,93

2016

834,90

464,40

387 728,12

374 871,00

   -12 857,12

2017

1006,62

494,64

542 335,23

381226,22

 -161 109,01

2018

1017,00

494,64

573 376,90

371286,69

 -202 090,21

2019

1067,00/

11m-cy

75,50(1 m-c)

712,80

637,20

760 557,60

48 108,60

769 000,00

-

 

Na podstawie deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości według stanu na dzień 31.12.2018 roku liczba osób objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Grabów wynosi 5094 osoby, w tym:

  • osoby deklarujące segregację odpadów – 4532,
  • osoby deklarujące zbiórkę odpadów w sposób zmieszany – 562.

Wypełnienie zapisów art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wiąże się z koniecznością zwiększenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 8,00 zł, tj. do kwoty 13,00 zł miesięcznie/mieszkańca w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny i o 11,00 zł, tj. do kwoty 20,00 zł miesięcznie w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zwiększenie stawki opłaty dla osób niesegregujących odpady ma na celu również zmniejszenie ilości osób niesegregujących odpady. Z analizy wynika, że przyczyną niesegregowania odpadów jest zbyt mała różnica w wysokości stawki.

Podwyższenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny, do kwoty 13,00 zł miesięcznie/mieszkańca i w przypadku, gdy odpady nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, do kwoty 20,00 zł miesięcznie/mieszkańca będzie się wiązało z wyższymi wpływami do budżetu gminy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej, jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie wówczas do uiszczania opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne.

Aktualne stawki oraz terminy wpłat:

Nieruchomości zamieszkałe:

zł/osobę

Odpady segregowane 

Odpady niesegregowane

13,00zł 

20,00zł 

 

Nieruchomości niezamieszkałe:

zł/pojemnik

Pojemność pojemnika Odpady segregowane  Odpady niesegregowane
120l 20zł 35zł
240l 40zł 70zł
1100l 160zł 280zł
KP-5 370zł 570zł

 

Numer Raty

Należność miesięczna 

Data płatności:

1

za  styczeń 2019

do 15 kwietnia 2019 r. 

2

za luty 2019

3

za marzec 2019

4

za kwiecień 2019

do 15 lipca 2019 r. 

5

za maj 2019

6

za czerwiec 2019

7

za lipiec 2019

do 15 października 2019 r.

8

za  sierpień 2019

9

za wrzesień 2019

10

za październik 2019

do 15 stycznia 2020 r. 

11

za listopad 2019

12

za  grudzień 2019

Wpłat dokonujemy w kasie Urzędu Gminy Grabów (bez dodatkowych opłat) w placówkach pocztowych, placówkach banku lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej  na numer indywidualnego konta bankowego. 

Proszę pamiętać, iż w przypadku braku odbioru odpadów przez firmę zabierającą, reklamację zgłaszamy tego samego dnia, pamiętając iż kosze lub worki wystawiamy już od godziny 7:00. Reklamacje mogą być również zgłaszane bezpośrednio do firmy Tonsmeier Centrum tel. 24 2542986

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Grabów (pokój nr 4) oraz telefonicznie pod numerem telefonu 63 2734172.


  • 6 marca 2019
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00