Małe projekty lokalne

Informujemy, iż Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich (tzw. Granty Sołeckie).

W ramach naboru wniosków możliwa jest realizacja przez sołectwa projektów dotyczących m.in.: zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie sołectwa (nasadzenia drzew, zakup ławek, altan ogrodowych, utwardzenia terenu, przygotowanie przestrzeni umożliwiającej integrowanie się społeczności lokalnej, itp.), organizacji wystaw, imprez i konkursów promujących region i produkty regionalne. Możliwe jest także dofinansowanie działań związanych z unowocześnianiem bazy kultury, bazy sportowo – rekreacyjnej i turystycznej (budowa placów zabaw, remonty boisk sportowych, zakup sprzętu do świetlic wiejskich, budowa siłowni zewnętrznych itp.). Ponadto w ramach grantów sołeckich możliwe jest wsparcie projektów dotyczących rozszerzenia oferty kulturalnej poprzez organizację wydarzeń kulturalnych (imprezy sportowe, imprezy kulturalne, pikniki historyczne itp.), organizację warsztatów tematycznych (warsztaty rękodzieła ludowego, warsztaty taneczne, muzyczne itp.), promocję twórczości folklorystycznej, czy organizację konkursów na temat wiedzy o regionie.

Maksymalna kwota przeznaczona na dofinansowanie jednego projektu wynosi 10000,00 zł. 

Sołectwo zainteresowane zgłoszeniem swojego projektu w ramach naboru wniosków powinno na zebraniu wiejskim w trybie uchwały, podjąć decyzję co do wyboru projektu, jaki chciałoby zrealizować. Następnie najpóźniej do 11 marca 2019 r. swoją propozycję (wraz z podjętą uchwałą) musi dostarczyć do Urzędu Gminy w Grabowie (Sekretariat). Spośród projektów, które do tego dnia wpłyną do Urzędu, wybrane zostaną trzy z nich (zgodnie z regulaminem naboru wniosków), które Urząd Gminy złoży w formie wniosków o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Propozycja projektu powinna zawierać krótki opis planowanego przedsięwzięcia, proponowany termin jego realizacji oraz budżet projektu (zestawienie finansowe wydatków).

Więcej informacji udziela Weronika Marciniak pod numerem  tel. 63 2734598

Regulamin naboru można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.


  • 7 marca 2019
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00