Obwieszczenie Wójta Gminy Grabów

Grabów, dnia 26 marca 2020 r.

 
 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GRABÓW

o wyłożeniu (II) do publicznego wglądu

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 39, art. 40 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283) w związku z uchwałą nr LXI/297/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów

 zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 3 kwietnia 2020 r. do 15 maja 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Grabów, ul. 1 maja 21,
99-150 Grabów, w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 maja 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Grabów, ul. 1 maja 21, 99-150 Grabów, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające  osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Każdy ma prawo składania uwag do studium i prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Grabów na adres Urzędu Gminy Grabów, ul. 1 maja 21, 99-150 Grabów, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: edytagasowska@grabow.com.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 czerwca 2020 r.

 

Wójt Gminy Grabów

Janusz Jagodziński

 

Załączniki:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


  • 27 marca 2020
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00