Ogłoszenie o drugich rokowaniach na sprzedaż nieruchomości

WÓJT GMINY GRABÓW

Na podstawie § 25 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.  z 2014 r. poz. 1490 )

O g ł a s z a

Drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Kadzidłowa  oznaczonej nr ewidencyjnym działki 254 o pow. 0,0329 ha.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabów powyższa działka oznaczona jest symbolem UK –  tereny kultu Religijnego zawierające obiekty sakralne i służące obsłudze, w tym obiekty z funkcją mieszkalną.

Dla tej nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta LD1Y/00059598/9 w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Łęczycy. Nieruchomość wolna od obciążeń.

      

   Cena wywoławcza do rokowań  -  30000,00 zł

                        Wysokość zaliczki  -  2000,00 zł

 

Termin pierwszego przetargu - 14 listopada 2014 r.

Termin drugiego przetargu - 3 kwietnia 2015 r.

Termin pierwszych rokowań - 30 czerwca 2015 r.

Drugie rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 23 października 2015 roku o godz. 10- ej w sali narad Urzędu Gminy w Grabów.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie do dnia 20 października 2015 r. w sekretariacie Urzędu Gminy pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie z napisem „ zgłoszenie do udziału w  drugich rokowaniach w dniu 23 października 2015 r.”.

 Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki w  pieniądzu, którą należy wpłacić w  kasie Urzędu Gminy w Grabowie w godz. od 8 –ej do 15 -ej  lub na konto Urzędu Gminy numer konta : 02 8539 0001 0000 0101 2006 0001 BS Grabów najpóźniej do dnia 20 października 2015 r. do godz. 15-ej.

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię , nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę

  2. datę sporządzenia zgłoszenia

  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłatyZaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań , zalicza się na poczet wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości.

Zaliczki wpłacone przez innych uczestników rokowań podlegają zwrotowi, nie później niż prze upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, na konto wskazane przez uczestnika rokowań. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy kupna po wygranych rokowaniach, zaliczka przepada na rzecz Gminy Grabów.

Ogłoszona do rokowań nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w rokowaniach, płatna jednorazowo przed dniem zawarcia umowy notarialnej

Szczegółowe informacje, oraz warunki rokowań można uzyskać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Grabów tel. 0-63 27-34-424                                                                                                                               

  


  • 23 września 2015
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00