OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO WYCHOWAWCA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRABOWIE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO WYCHOWAWCA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRABOWIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie ogłasza nabór na wolne stanowisko – wychowawca Świetlicy Środowiskowej w Starej Sobótce ½ etatu

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

Warunki pracy na wskazanym stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy: Sobótka Stara ½ etatu,
 2. Od poniedziałku do piątku,
 3. Miejsce pracy: Świetlica Środowiskowa, Stara Sobótka, 99-150 Grabów,
 4. Praca w pomieszczeniach świetlicy, na zewnątrz przy budynku oraz na terenie
 5. Prowadzenie zajęć świetlicowych,
 6. Praca związana z pracą z dziećmi i młodzieżą w świetlicy.

Wymagania niezbędne na wskazanym stanowisku pracy:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie i resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym, z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowane co najmniej 3-letnim  stażem pracy z dziećmi lub rodziną,
 2. Obywatelstwo polskie,
 3. Posiadanie pełni władzy rodzicielskiej tj., że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona lub zawieszona,
 4. Wypełnienie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku: wychowawca,
 8. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Dodatkowe wymagania:

 1. Posiadanie wiedzy na temat zasad funkcjonowania świetlicy środowiskowej,
 2. Zdolności animacyjne,
 3. Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w warunkach stresu, umiejętność współpracy i umiejętności pozwalające na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych,
 4. Mile widziane posiadanie aktualnej książeczki sanitarno – epidemiologicznej.

Zakres obowiązków:

 1. Świadczenie pomocy dzieciom pochodzących z rodzin tzw. „grup ryzyka”,
 2. Organizowanie czasu wolnego dzieciom,
 3. Pomoc w nauce,
 4. Prowadzenie programów profilaktycznych, edukacyjno – wychowawczych,
 5. Sporządzanie dokumentacji,
 6. Obsługa urządzeń biurowych,
 7. Umiejętności stosowania przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań powierzonych,
 8. Wykonywanie innych niezbędnych czynności służbowych zleconych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, bezpośredniego przełożonego.

Wymagane dokumenty:

 1. CV, list motywacyjny, podanie o pracę,
 2. Kwestionariusz osobowy,
 3. Dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy – kopie świadectw pracy,
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół),
 5. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. Oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej tj., że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, ani władza ta nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 9. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku: wychowawca.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie, ul. Reymonta 2

lub przesłać na ww. adres

z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy – wychowawca Świetlicy Środowiskowej w Sobótce Starej” w terminie do dnia 30.08.2017 do godz. 15.00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922)”.


 • 18 sierpnia 2017
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00