Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY GRABÓW

Na podstawie § 25 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

OGŁASZA

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Radzyń oznaczonej jako działki nr  126/1 i 126/2  dawne siedlisko o pow. 0,3200 ha, nieruchomość stanowi własność Gminy, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łęczycy  Nr KW  LD1Y/00040937/2

Przeznaczona w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grabów pod budownictwo zagrodowe.

Nieruchomość wolna od obciążeń.

Przetarg odbędzie się  w dniu 15 stycznia 2016 r. godz. 10-ej w sali narad Urzędu Gminy Grabów ul. 1 Maja 21 99 -150 Grabów

Cena wywoławcza – 15000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy) + podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia umowy od ceny wynegocjonowanej

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium   wniesione w  pieniądzu w wysokości  1500,00 zł ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)   na konto Urzędu Gminy Grabów nr 02 8539 0001 0000 0101 2006  0001 BS Grabów najpóźniej do dnia 11 stycznia  2016 roku.

Nieruchomość wolna od obciążeń.

Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy Przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy kupna po wygranym przetargu, wadium przepada na rzecz Gminy Grabów.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy kupna.

Forma nabycia: ogłoszona do przetargu ustnego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatna jednorazowo przed dniem zawarcia umowy notarialnej.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Z ważnych powodów przetarg może zostać odwołany.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy Grabów pokój nr 14 tel. 0-63 27-34-424.


  • 14 grudnia 2015
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00