Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY GRABÓW

OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem parterowym położonej w miejscowości Kadzidłowa, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 254 o pow. 0,0329 ha , działka ma kształt  nieregularny, nieruchomość stanowi własność Gminy, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta  Nr KW  LD1Y/00059598/9.Przeznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grabów na cele UK -tereny kultu Religijnego zawierające obiekty sakralne i służące obsłudze, w tym obiekty z funkcją mieszkalną. Nieruchomość wolna od obciążeń.

Cena wywoławcza - 30000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy ) + podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia umowy od ceny wynegocjonowanej.

Wadium - 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

Przetarg  odbędzie się  w dniu 5 sierpnia 2016 r. o godz. 10-ej w sali narad Urzędu Gminy Grabów ul. 1 Maja 21 99 -150 Grabów

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Grabów nr 02 8539 0001 0000 0101 2006  0001 BS Grabów najpóźniej do dnia 2 sierpnia 2016 r.

Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy Przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy kupna po wygranym przetargu, wadium przepada na rzecz Gminy Grabów.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy kupna.

Forma nabycia: ogłoszona do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatna jednorazowo przed dniem zawarcia umowy notarialnej.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Z ważnych powodów przetarg może zostać odwołany.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy Grabów pokój nr 14 tel. 0-63 27-34-424.


  • 1 lipca 2016
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00