Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY GRABÓW

OGŁASZA

 

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych położonych w Grabowie wchodzących w skład terenu przeznaczonego na działki budowlane oznaczonych na szkicu:

Nr 1  nr działki 473  o  pow. 0,1337 ha

Cena wywoławcza – 40 400,00 zł + podatek VAT  

Wadium – 4 000,00 zł

Nr 2  nr działki 474  o  pow. 0,1378 ha

Cena wywoławcza 41 700,00 zł  + podatek VAT

Wadium – 4 000,00 zł

Nr 3  nr działki  475  o  pow. 0,1629 ha

Cena wywoławcza – 49 200,00 zł   + podatek VAT

Wadium  - 4 500,00 zł

 

Przetarg na powyższe działki  odbędzie się  w dniu 12 lutego 2018 r o godz. 10-ej w sali narad Urzędu Gminy Grabów ul. 1 Maja 21,  99 -150 Grabów 

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabów powyższe nieruchomości przeznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium wniesione w  pieniądzu  na konto Urzędu Gminy Grabów nr 02 8539 0001 0000 0101 2006  0001 BS Grabów najpóźniej do dnia 7 lutego 2018 r.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy kupna po wygranym przetargu, wadium przepada na rzecz Gminy Grabów.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy kupna.

Ogłoszenie do przetargu nieruchomości będą sprzedane na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo przed dniem zawarcia umowy notarialnej, a koszty aktu notarialnego ponosi nabywca

Ogłoszenie o przetargu będzie umieszczone  na stronie internetowej Urzędu Gminy Grabów pod adresem www.gminagrabow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Grabowie pokój nr 14 , Tel. (063) 2734424


  • 11 stycznia 2018
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00