Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Grabów
ogłasza  przetarg ustny nieograniczony (licytacja)

                                                                                                                       
na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego, stanowiącego własność Gminy Grabów
Przyczepa asenizacyjna typ – model P-pa, rok produkcji 1993 o wartości szacunkowej 1 000,00  PLN netto, zakwalifikowanej jako majątek zbędny Urzędu Gminy Grabów.

Przyczepa asenizacyjna nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w jej zbyciu.

1. Nazwa i siedziba sprzedającego.

Gmina Grabów, ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów. 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 5 lipca 2019 r.  o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Grabów, ul. 1 Maja 21, Sala Narad

3.Miejsce i termin, w którym można oglądać przyczepę asenizacyjną będącą przedmiotem przetargu.

Przyczepę asenizacyjną będącą przedmiotem przetargu można oglądać w dni robocze w godzinach pracy urzędu po uprzednim uzgodnieniu terminu oględzin. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 0 697 206 007 Osoba do kontaktu: Wiesław Łaziński.      

4. Dane i charakterystyka techniczna sprzedawanego majątku rzeczowego.

Rodzaj maszyny: przyczepa asenizacyjna;
Marka: P-pa;
Rok prod. : 1993;
Pojemność beczki  2,2 m3 ;

Liczba osi/kół: 1/2;

Nr seryjny: nieczytelny.

5. Opis i ocena stanu technicznego.

Przyczepa asenizacyjna służąca do samoczynnego pobierania, transportu i rozlewania gnojówki i gnojowicy. Beczka zamontowana jest na podwoziu dwukołowym umożliwia współpracę z dolnym zaczepem ciągnika rolniczego. Dodatkowo na wyposażeniu przyczepy znajduje się elastyczny przewód ssawno – spustowy o średnicy ok. 10 cm.

6. Wadium

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty, które wpłacą wadium  w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł  w gotówce na rachunek Urzędu Gminy Grabów w Banku Spółdzielczym w Grabowie nr 02 8539 0001 0000 0101 2006 0001  w terminie do dnia 1 lipca 2019 r. do godz. 17:00. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej do 1 lipca 2019 r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony  .
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku reprezentantów osób prawnych z dowodem wpłaty wadium należy przedłożyć wyciąg z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem).
Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać przy sobie: dowód osobisty, oraz dowód wpłaty wadium. Natomiast osoba reprezentująca osobę prawną dodatkowo pełnomocnictwo i aktualny wypis z rejestru sądowego. W przypadku kopii wypisu kopia powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Umowa sprzedaży przyczepy zostanie sporządzona w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po wpłaceniu pozostałej do zapłacenia kwoty za zakupioną przyczepę.
Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem  3 od dnia zakończeniu przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
Dodatkowe informacje można uzyskać u  Pana Wiesława Łazińskiego tel. 0 697 206 007
 
Wójt Gminy Grabów zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.    


  • 13 czerwca 2019
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00