Ogłoszenie o rokowaniach

WÓJT GMINY GRABÓW

Na podstawie § 25 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.  z 2014 r. poz. 1490 )

O g ł a s z a

rokowania na sprzedaż działki budowlanej zabudowanej budynkiem parterowym położonej w obrębie Kadzidłowa  oznaczonej nr ewidencyjnym działki 254 o  łącznej pow. 0,0329 ha.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabów powyższa działka oznaczona jest symbolem UK –tereny kultu religijnego, w tym obiekty z funkcją mieszkalną.

Dla tej nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta LD1Y/00059598/9 w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Łęczycy. Nieruchomość wolna od obciążeń.

      

 Cena wywoławcza do rokowań    - 23600,00 zł

                      Wysokość zaliczki  -   1500,00 zł

 

Termin pierwszego przetargu   -  5 sierpnia 2016 roku.

Termin drugiego przetargu        - 12 października   2016 r.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 9 grudnia 2016 roku o godz. 10- ej w sali narad Urzędu Gminy w Grabów.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie do dnia 5 grudnia 2016 r. w sekretariacie Urzędu Gminy pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie z napisem „ zgłoszenie do udziału w  drugich rokowaniach w dniu 9 grudnia 2016 r.”.

Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki w  pieniądzu, którą należy wpłacić w  kasie Urzędu Gminy w Grabowie w godz. od 8 –ej do 15 -ej  lub na konto Urzędu Gminy numer konta : 02 8539 0001 0000 0101 2006 0001 BS Grabów najpóźniej do dnia 5 grudnia 2016 r. do godz. 15-ej.

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

1)    imię , nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę

2)    datę sporządzenia zgłoszenia

3)    oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

4)    proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań , zalicza się na poczet wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości.

Zaliczki wpłacone przez innych uczestników rokowań podlegają zwrotowi, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, na konto wskazane przez uczestnika rokowań. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy kupna po wygranych rokowaniach, zaliczka przepada na rzecz Gminy Grabów.

Ogłoszona do rokowań nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w rokowaniach.

Szczegółowe informacje, oraz warunki rokowań można uzyskać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Grabów tel. 0-63 27-34-424

 

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                        /-/ Tomasz Pietrzak

                                                                                                                                                                   Wójt Gminy                


  • 7 listopada 2016
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00