Ogłoszenie o rokowaniach

WÓJT GMINY GRABÓW

Na podstawie  § 25 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.  z 2014 r. poz. 1490 )

 O g ł a s z a

rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Radzyń oznaczonej  nr ewidencyjnym działki 126/1 o pow. 1363 ha i  126/2 o pow.  0,18 ha dawne siedlisko .

Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabów pod budownictwo zagrodowe  oznaczona  symbolem MR.

Dla tej nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta LD1Y/00040937/2 w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Łęczycy. Nieruchomość wolna od obciążeń.

 

Cena wywoławcza do rokowań    - 23000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące + podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia umowy od ceny wynegocjonowanej.

Wysokość zaliczki  -   2000,00 zł

 

Termin pierwszego przetargu   -  23 listopada 2015 r.

Termin drugiego przetargu        - 15 stycznia   2016 r.

 

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 15 kwietnia 2016 roku o godz. 10- ej w sali narad Urzędu Gminy w Grabów.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie do dnia 11 kwietnia  2016 r. w sekretariacie Urzędu Gminy pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie z napisem zgłoszenie do udziału w  rokowaniach w dniu 15 kwietnia  2016 r.”.

 Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki w  pieniądzu, którą należy wpłacić w  kasie Urzędu Gminy w Grabowie w godz. od 8 –ej do 15 -ej  lub na konto Urzędu Gminy numer konta : 02 8539 0001 0000 0101 2006 0001 BS Grabów najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2016 r. do godz. 15-ej.

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

1)    imię , nazwisko nabywcy (nazwa firmy) adres zamieszkania (siedziba firmy)

2)    datę sporządzenia zgłoszenia

3)    proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

4)    oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami rokowań.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań , zalicza się na poczet wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości.

Zaliczki wpłacone przez innych uczestników rokowań podlegają zwrotowi, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, na konto wskazane przez uczestnika rokowań. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy kupna po wygranych rokowaniach, zaliczka przepada na rzecz Gminy Grabów.

Ogłoszona do rokowań nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w rokowaniach, płatna jednorazowo przed dniem zawarcia umowy notarialnej

Szczegółowe informacje, oraz warunki rokowań można uzyskać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Grabów tel. 0-63 27-34-424


  • 6 marca 2016
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00