Ogłoszenie o sprzedaży

Ogłoszenie
o sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze rokowań

Spółdzielnia Ogrodnicza w Grabowie podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Grabowie przy ul. Ogrodowej  30. Jest to obiekt wolnostojący o obejmujący działkę  nr 100/27 o powierzchni 13 361 m2 , zapisanej w księdze wieczystej
LD1Y/000499066/8. W planie przestrzennym zagospodarowania gminy oznaczona jest symbolem UR/U.
W skład obiektu wchodzi: budynek biurowo – magazynowy o pow. 338 m2
                                               magazyn murowany o pow.  380 m 2
                                               wiata stalowa z posadzką betonową o pow. 375 m 2
                                               wiata murowana  o pow. 390 m 2
Obiekt jest ogrodzony i oświetlony, częściowo utwardzony płytami betonowymi. Położony w dobrej lokalizacji. Dobry  dojazd. Blisko autostrady A 2 – 14 km.
Media : woda z wodociągu, kanalizacja, energia elektryczna 380 V, telefon
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 395 000,00 złotych brutto ( słownie : trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych.)
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 31 maja 2017 roku do godziny 10 00  w zamkniętych kopertach z napisem: ,, Rokowania na sprzedaż majątku Spółdzielni  Ogrodniczej w Grabowie ‘’, złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach do Pana Jana Darolewskiego ul. Pl. Kościuszki 21, 99-150 Grabów.
Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. Datę sporządzenia zgłoszenia,
 3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuję te warunki bez zastrzeżeń,( warunki rokowań określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108
 4. Proponowaną cenę ( nie niższą niż cena wywoławcza ) i sposób jej zapłaty,
 5. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem nieruchomości i nie wnoszeniu żadnych zastrzeżeń,
 6. Oświadczenie o rezygnacji z roszczeń z tytułu rękojmi za jakiekolwiek ukryte wady przedmiotu sprzedaży.
 7. Żądanie lub rezygnację z okazania granic nieruchomości na koszt nabywcy.
 8. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki dokonanej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wysokości 39 500 zł którą należy wpłacić  w     terminie do dnia 2 czerwca 2017 roku na konto Spółdzielni Ogrodniczej w Grabowie w   Banku Spółdzielczym w Grabowie na nr. 09 8539 0001 0007 5372 2001 0001 pod rygorem  niedopuszczenia do rokowań.

Zaliczka wpłacona przez osobę, która rokowania wygra zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby która wygrała rokowania od zawarcia umowy przenoszonej własność zaliczka wpłacona tytułem zabezpieczenia kosztów nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu rokowań, na wskazane przez nich rachunki bankowe.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 9 czerwca 2017 roku w Gminnym Centrum Kulturalno  Bibliotecznym w Grabowie Pl.  Kościuszki 18 A  o godzinie 10 00  

Uczestnik rokowań, ustalony jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i dacie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia rokowań. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegać zwrotowi.
Wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca wyłoniony w rokowaniach.
Rokowania są ważne nawet gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w treści ogłoszenia. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe decyduje oferta ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia rokowań bez podania przyczyny, zamknięcia rokowań bez wybrania  którejkolwiek z ofert. Z tytułu odwołania, unieważnienia lub zamknięcia rokowań uczestnikom rokowań nie przysługują żadne roszczenia.

Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej  rokowania:

 1. Oryginał dowodu wpłaty zaliczki
 2. Dokument tożsamości
 3. Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu rokowań w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika rokowań w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
 4. Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku nie wygrania rokowań

Jest możliwość obejrzenia obiektu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Ewentualne zapytania można kierować pod numer telefony: 697 151 005 lub 609 609 981


 • 9 maja 2017
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00