OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 01.04.2020 roku na terenie Gminy Grabów będą obowiązywały nowe stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi :

  • 25,00 zł miesięczna opłata za jednego mieszkańca,

  • Mieszkańcy posiadający przydomowe kompostowniki mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi 8%,

  • Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie z dołu do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Deklaracje można pobrać:

  1. Na stronie internetowej www.gminagrabow.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grabów pod adresem http://bip.grabow.nv.pl/

  2. Osobiście w Urzędzie Gminy

  3. Od sołtysa

Wypełnioną deklaracje można złożyć:

  1. osobiście w Urzędzie Gminy w Grabowie, ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów;

  2. przesłać listem na adres Urzędu Gminy w Grabowie, ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów;

  3. w formie elektronicznej za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl – jako załącznik w pliku o formatach PDF lub DOC, opatrzonej bezpiecznym podpisem           .

Nowa deklaracja oraz wzór jej wypełnienia poniżej. 


  • 31 marca 2020
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00