Rozwój sportu na terenie gminy Grabów w roku 2017

Wójt Gminy Grabów
Ogłasza otwarty konkurs ofert
na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie „Rozwoju sportu na terenie Gminy Grabów w  2017 roku.

 

 

I.  Rodzaj zadania:

Rozwój sportu na terenie Gminy Grabów w  2017 roku.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

45.000,00 zł

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Udzielona dotacja może być przeznaczona na wydatki bieżące lub majątkowe służące realizacji n/w celom:

   1) realizacja programów szkolenia sportowego,

   2) zakup sprzętu sportowego,

   3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach:

      a) obsługę sędziowską i medyczną,

      b)zakup pucharów, dyplomów i nagród,

      c)dożywianie zawodników, w tym zakup artykułów konsumpcyjnych, napojów regeneracyjnych,

      d) transport i delegacje, w tym noclegi i wyżywienie w trakcie zawodów dla zawodników i trenerów,

      e) opłaty regulaminowe,

      f) badania lekarskie,

      g) opłaty za badania lekarskie i ubezpieczenie zawodników,

      h) zakup leków i odżywek dla zawodników;

   4) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

   5) wynagrodzenia kadry szkoleniowej – jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu  sportowego, który otrzyma dotację lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez klub.

2. Z dotacji nie mogą być dofinansowane wydatki z tytułu:

   1) zapłata kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na klub sportowy lub jego członków;

   2) zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki lub kredytu oraz koszty obsługi zadłużenia.

IV. Termin i warunki realizacji zadań:

1. Zadanie winno być zrealizowane do dnia 30 listopada 2017 roku.

2. Zadanie winno być organizowane i prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenersko-instruktorską.

3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością oraz obowiązującymi standardami określonej dyscypliny sportu.

4. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w odpowiedniej umowie, sporządzonej zgodnie z art. 221 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009 Nr157, poz.1240).

V. Termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Grabów w 2017 roku” w sekretariacie Urzędu Gminy Grabów, ul. 1 Maja 21 lub drogą pocztową do dnia 17.03.2017r. (decyduje data wpływu oferty do urzędu).

2. Oferty należy sporządzić na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/65/2011 Rady Gminy Grabów z dnia 29 grudnia 2011 r.

3. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

   1) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego i prowadzonej przez niego działalności,

   2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu,

   3) umocowanie osób reprezentujących wnioskodawcę,

   4) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.

VI.  Termin rozstrzygnięcia i zasady przyznawania dofinansowania:

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27 marca 2017 r.

2. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Wójt, uwzględniając przy wyborze:

   1) możliwość realizacji zadania przez klub sportowy,

   2) przedstawioną przez klub sportowy kalkulację finansową,

   3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zadanie.

3. Decyzja Wójta, o której mowa w ust. 2 jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

5. Kwota przyznanej dotacji celowej może być niższa od kwoty wnioskowanej przez klub sportowy. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu przedsięwzięcia.

6. Informacja o przyznanych dotacjach celowych podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej www.grabow.bipst.pl i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

VII.    Informacje dodatkowe:

1. Z klubem sportowym, któremu przyznano dotację sporządza się na czas realizacji zadania umowę, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej wniosek o realizację przedsięwzięcia wraz z zaktualizowanym kosztorysem.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w  formie pisemnej.

4. Określa się następujący sposób kontroli i oceny realizacji zadania przez kluby:

   1) Zlecający zadanie sprawuje bieżącą kontrolę merytoryczną wydatkowania i rozliczania dotacji udzielonej z budżetu gminy;

   2) Zlecający zadanie dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:

       a) stanu realizacji zadania,

       b) efektywności i rzetelności wykonania zadania,

       c) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

       d) prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

5. Wzór oferty na wsparcie realizacji zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Grabów i wzór sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej  www.grabow.bipst.pl oraz w Urzędzie Gminy Grabów (pokój nr 16).

6. Wójt Gminy Grabów zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub w części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.


  • 6 marca 2017
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00