Susza w uprawach rolnych - przedłużenie terminu

O G Ł O S Z E N I E

w sprawie szacowania strat spowodowanych suszą rolniczą

Urząd Gminy w Grabowie zawiadamia  producentów rolnych, których uprawy zbóż jarych i ozimych, warzyw gruntowych, roślin strączkowych oraz krzewów owocowych i truskawek dotknięte zostały klęską suszy, że przyjmuje  wnioski o oszacowanie szkód w ww. uprawach, w godzinach pracy urzędu. Wnioski o oszacowanie strat można składać do 13 lipca 2018 r do godziny 14:00.

Do wniosku producent rolny zobowiązany jest dołączyć kopię:

-  wniosku o płatności bezpośrednie na 2018r.
-  nakazu podatkowego na 2018r.

W przypadku niekompletnych bądź nieprawidłowo wypełnionych wniosków producenci rolni będą wzywani do ich uzupełnienia.

Komisja ds. szacowania szkód będzie dokonywała szacowania strat zgodnie z monitoringiem suszy rolniczej prowadzonym przez  IUNG Puławy. System monitoringu suszy rolniczej w Polsce prowadzony jest przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ma za zadanie wskazać obszary, na których potencjalnie wystąpiły straty spowodowane suszą rolniczą. IUNG Puławy opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin w Polsce oraz w oparciu o kategorie gleb określił aktualny stan zagrożenia suszą, w tym dla gminy Grabów.  Według aktualnego raportu,  stan zagrożenia suszą obejmuje następujące uprawy: zboża ozime, zboża jare (z wyłączeniem kukurydzy), warzywa gruntowe, rośliny strączkowe, krzewy owocowe, truskawki. Do gleb na których stwierdzono suszę zaliczamy gleby bardzo lekkie tj.  piasek luźny,  piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty, piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki plastyczny, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty.

Komisja będzie mogła szacować szkody  tylko w  uprawach spełniających powyższe warunki.  We wniosku należy podać strukturę zasiewów gospodarstwa zgodną z wnioskiem złożonym w ARiMR w rozbiciu na uprawy uszkodzone i nieuszkodzone.

Straty w gruntach  położonych  na terenie innych gmin należy zgłaszać w tamtejszych gminach a protokoły komisji przedłożyć w tutejszym Urzędzie w celu sporządzenie protokółu zbiorczego. Jeżeli w uprawach na terenie innych gmin nie wystąpiły straty powierzchnię tych upraw należy wpisać we wniosku ze stopniem 0.

Wnioski wraz załącznikami o wyszacowanie strat spowodowanych przez suszę można pobrać w Urzędzie Gminy Grabów oraz ze strony internetowej http://www.gminagrabow.pl


  • 11 lipca 2018
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00