Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 186 /16

WÓJTA GMINY GRABÓW

z dnia 24 listopada 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu na wynajem pomieszczeń  użytkowych w miejscowości  Besiekiery 31 na rzecz dotychczasowego Najemcy.

Na podstawie art. 30 ust,1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r .poz. 446),  oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. , poz. 446) Wójt Gminy Grabów  zarządza, co następuje:

§ 1.

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz zawierający informację dotyczącą  przeznaczenia do wynajęcia pomieszczeń użytkowych o pow. 174 m² w budynku położonym w Besiekierach nr  31 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej  placówka gastronomiczna, które stanowią  własność Gminy Grabów przeznaczonych do wynajmu na rzecz dotychczasowego Najemcy na okres jednego roku.

wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  Grabów przy ulicy 1 Maja 21, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na stronach internetowych Urzędu Gminy w Grabowie

§ 3.

Zarządzenie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


  • 30 listopada 2016
Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00