Wykaz stanowisk

Wójt Gminy

Janusz Jagodziński

tel. 63 27 34 121

wojt@grabow.com.pl

Skarbnik Gminy

Grażyna Życzkowska

tel. 63 27 34 595

skarbnik@grabow.com.pl

Sekretarz Gminy

Jarosław Głowacki

Tel. 63 27 34 429

sekretarz@grabow.com.pl

Do zadań Kierownika USC należy:

 1. Załatwianie spraw związanych z rejestracja urodzeń, zawarciem małżeństwa i zgonów,
 2. Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego,
 3. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oraz archiwum USC,
 4. Zapewnienie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego,
 5. Ustanowienie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa,
 6. Przygotowywanie projektu decyzji o zmianie imion i nazwisk,
 7. Przyjmowanie wniosków celem wydania, wymiany, zwrotu lub utraty dowodu osobistego,
 8. Prowadzenie ewidencji dowodów osobistych i przechowywania dokumentacji powstałej w związku z wydaniem dowodu osobistego,
 9. Udzielanie i cofanie zezwoleń na przeprowadzanie zbiorek publicznych,     
 10. Wydawanie zezwoleń na zgromadzenia,
 11. Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych,
 12. Prowadzenie rejestru stałych mieszkańców w formie gminnych zbiorów meldunkowych,
 13. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych,
 14. Prowadzenie rejestru obywateli polskich i cudzoziemców przebywających na pobycie czasowym,
 15. Prowadzenie rejestru wyborców.

Kierownik USC

Agnieszka Jóźwiak

tel. 63 27 34 152

usc@grabow.com.pl

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Ewa Marciniak

tel. 63 27 34 181

kierownikrgk@grabow.com.pl

Do zadań stanowiska ds. oświaty należy:

 1. Wykonywanie zadań nadzorujących w zakresie stosunku pracy nauczycieli,
 2. Koordynacja i nadzór nad działalnością placówek oświatowych,
 3. Prowadzenie spraw związanych z powierzeniem funkcji bądź organizowaniem konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 4. Współdziałanie z dyrektorami placówek oświatowych odnośnie zapewnienia warunków do pełnej realizacji programu nauczania i wychowania,
 5. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów placówek oświatowych,
 6. Przedstawianie propozycji dodatków funkcyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych,
 7. Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczycielom,
 8. Opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli,
 9. Prowadzenie spraw związanych z dowozem uczniów do szkół,
 10. Sporządzanie sprawozdań,
 11. Uzgodnienia ze związkami zawodowymi w sprawach dotyczących nauczycieli,
 12. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych,
 13. Realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty,
 14. Prowadzenie i załatwianie wszelkich spraw wynikających z Karty Nauczyciela.

 

Stanowisko ds. oświaty

Referent Weronika Marciniak

Tel. 63 27 34 598

oswiata@grabow.com.pl

Do zadań stanowiska ds. pozyskiwania środków zewnętrznych należy:

Do zadań stanowiska ds. księgowości budżetowej (wydatki) należy:

 1. Przygotowanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy oraz uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,
 2. Zapewnienie obsługi finsnowo-księgowej,
 3. Uruchomienie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu gminy,
 4. Przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
 5. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarka finansowa gminnych jednostek organizacyjnych,
 6. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
 7. Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla budżetu organu jednostki, wydatkówn funduszy płacowych, wydatków nie wygasających,
 8. Rozliczanie inwentaryzacji,
 9. Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów, ustalanie wyniku finansowego,
 10. Przygotowanie sprawozdań finsnowych,
 11. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 12. Prowadzenie rolziczeń z tytułu podatku VAT,
 13. Sporzadzanie analiz finsnowo-księgowych,
 14. Prowadzenie ewidencji wydatków,
 15. Pisanie przelewów i sprawdzanie rachunków i faktur,
 16. Przygotowanie zmian do budzetu i układu wykonawczego budżetu w ciąg roku,
 17. Prowadzenie archiwizacji ksiąg rachunkowych wydatków,
 18. Współpraca w zakresie rozliczania inwestycji,
 19. Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 20. Ewidencjonowanie faktur.

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej (wydatki)

Wioletta Kawczyńska

Tel. 63 27 34 142

wydatki@grabow.com.pl

Do zadań stanowiska ds. księgowosci budżetowej (dochody) należy:

 1. Przygotowanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy oraz uchwały w sprawie absolutorium Wójta,
 2. Zapewnienie obsługi finansowo-księgowej,
 3. Przygotowanie materiałów niezbednych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
 4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla budżetu organu jednostki, dochodów,
 5. Przygotowanie sprawodań finsnowych,
 6. Sporzadzanie anali finansow-ksiegowych,
 7. Prowadzenie ewidencji dochodów,
 8. Przygotowanie zmian do budżetu i układu wykonawczego budżetu w ciągu roku,
 9. Pisanie przelewów i sprawdzanie rachunków i faktur,
 10. Prowadzenie archiwizacji ksiąg rachunkowych dochodów,
 11. Prowadzenie rozliczenia kredytów, pożyczek,

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej (dochody)

Wioletta Królikowska

tel.  63 2734 142

wiolettakrolikowska@grabow.com.pl

Do zadań stanowiska ds. wymiaru podatku należy:

 1. Przygotowanie materiałów niezbednych do uchwalenia budżetu gminy,
 2. Przygotowanie danych do projektów uchwał dotyczących podatków i opłat,
 3. Przygotowanie projektów aktów administracyjnych dotyczących opłat,
 4. Przygotowanie danych dotyczących wymiarów podatków,
 5. Przygotowanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
 6. Prowadzenie ewidencji podatkowej w zakresie podatków lokalnych,
 7. Dokonywanie wymairu podatku w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego,
 8. Wydawanie zaświadczeń z zakresu podatków,
 9. Zagadnienia dotyczące zaległosci podatkowych w podatku od spadku i darowizn,

 

Stanowisko ds. wymiaru podatku

Gabriela Basińska

Tel. 63 27 34 162

 podatki@grabow.com.pl

Do zadań stanowiska ds. windykacji podatków i działalności gospodarczej należy:

 1. Prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla zobowiązań pieniężnych i innych należności podatkowych i opłat za gospodarowanie odpadami.
 2. Terminowe wystawianie upomnień i prowadzenie rejestru dla zalegających w zobowiązaniach oraz niezwłoczne kierowanie tytułów do egzekucji.
 3. Dokonywanie rozliczeń i kontroli rachunkowej sołtysów z inkasa zobowiązań pieniężnych i innych należności podatkowych.
 4. Bieżące i rzetelne księgowanie obrotów na kontach podatników.
 5. Prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych.
 6. Prowadzenie zapisu służącego za podstawę obliczania należnego sołtysom wynagrodzenia za inkasa.
 7. Systematyczne rozliczanie zaległości.
 8. Przygotowanie decyzji o zarachowaniu wpłat, przerachowaniu lub zwrocie nadpłaty.
 9. Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem hipotecznym z tytułu posiadania zaległości podatkowych.
 10. Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem i egzekwowaniem płatności zobowiązań pieniężnych, rejestracja i wydawanie zaświadczeń o wysokości zobowiązań pieniężnych.
 11. Planowanie dochodów budżetowych od jednostek gospodarki nieuspołecznionej i od ludności, uzgadnianie miesięcznych wpływów ze stanowiskiem księgowości budżetowej.
 12. Prowadzenie rejestru podań i odwołań w sprawie umorzenia zaległości oraz rozkładania na raty zaległych podatków i opłat.
 13. Wydawanie zaświadczeń o spłacie ciężaru realnego.
 14. Wykonywanie sprawozdań i bilansów.
 15. Prowadzenie wszystkich czynności związanych CEIDG.
 16. Naliczanie i dokonywanie przypisu opłat za gospodarowanie odpadami.
 17. Współpraca z Policją w zakresie przestrzegania zapisów ustawy o utrzymaniu czystości.
 18. Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenie kontroli zgodności złożonych deklaracji ze stanem faktycznym.
 19. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Stanowisko ds. windykacji podatków i opłat, działalności gospodarczej

Renata Ratajczyk

Tel. 63 27 34 172

 windykacja@grabow.com.pl

Do zadań stanowiska ds. obsługi kasowej należy:

 1. Prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
 2. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o zwrot podatku akcyzowego,
 3. Prowadzenie postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących ustalenia i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego,
 4. Przygotowanie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego,
 5. Prowadzenie postępowania windykacyjnego z przyznanego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na podstawie otzrymanych tytułów komorniczych,
 6. Dokonywanie wpłat do banku i podejmowanie gotówki,
 7. Dokonywanie wypłat,
 8. Sporządzanie raportów kasowych
 9. Pisanie przelewów i sprawdzanie rachunków i faktur,
 10. Ewidencjonowanie i wydawanie druków ścisłego zarachowania,
 11. Przyjmowanie weksli i czeków,
 12. Przyjmowanie wadium i innych form zabezpieczenia
 13. Prowadzenie i rolzliczanie podatku od umów zleceń i umów o dzieło.

 

Stanowisko ds. obsługi kasowej

Podinspektor Barbara Głowacka

Tel. 63 27 34 143

barbaraglowacka@grabow.com.pl

Do zadań stanowiska ds. obsługi kancelaryjnej należy:

 1. Prowadzenie kancelarii ogólnej: przyjmowanie, rejestracja i wysyłanie korespondencji za pośrednictwem poczty,
 2. Prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjną Wójta,
 3. Prowadzenie rejestrów wyjazdów służbowych pracowników,
 4. Zamawianie i prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych,
 5. Przyjmowanie interesantów oraz organizowanie kontaktów z Wójtem, bądź kierowanie ich do właściwych pracowników,
 6. Naprawy i konseracja sprzędu biurowego,
 7. Zaopatrzenie Urzedu w materiały biurowe, kancelaryjne oraz środki czystości.

 

Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej

Tel. 63 27 34 121

grabow@grabow.com.pl

Stanowisko ds. organizacyjno-samorządowych zapewnia obsługę administracyjną Rady i jej komisji.

Do zadań stanowiska ds. organizacyjno-samorządowych należy:

 1. Przygotowanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy materiałów dotycząch projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
 2. Przekazywanie korespondencji do i od Rady i jej komisji oraz poszczególnych radnych,
 3. Przygotowanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
 4. Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem Sesji, posiedzeń i spotkań rady i jej komisji,
 5. Protokołowanie sesji, posiedzeń komisji,
 6. Prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady, jej komisji i Wójta oraz przekazywanie ich do realizacji,
 7. Przekazywanie Wojewodzie, RIO i Wójtowi uchwał podjętych przez Radę,
 8. Prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
 9. Organizowanie szkoleń dla radnych,
 10. Realizacja zagadnień z zakresu podziału terytorialnego,
 11. Współpraca z organizacjami, instytucjami, związkami oraz administracja rządową i samorządową,
 12. Współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy, organizacja i obsługa zebrań wiejskich,
 13. Wykonywanie zadań związanych z organizacja wyborów, referendum, wyborów ławników i sołtysów
 14. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 15. Realizacja zagadnień z zakresu ochrony zdrowia ludności,
 16. Opieka nad grobami i cmentarzami wojskowymi.

 

Stanowisko ds. organizacyjno-samorządowych

Referent Martyna Wikaryjczak

Tel. 63 27 34 182

biuro.rady@grabow.com.pl

Do zadań stanowiska ds. planowania przestrzennego ochrony środowiska i rolnictwa należy:

 1. Przygotowanie materiałów do dokumentów planistycznych gminy,
 2. Opiniowanie i uzgadnianie dokumentów planistycznych,
 3. Przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów i wyrysów,
 4. Prowadzenie i aktualizacja rejestr miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 5. Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowanie wyników jej oceny,
 6. Rejestrowanie aktów notarialnych wydawanych przez notariuszy,
 7. Prowadzenie spraw wynikających z prawa łowieckiego,
 8. Koordynowanie działń w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
 9. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów regulujących zasady ochrony zwierząt w tym szczególnie z zakresu wyłapywania bezdomnych zwierząt,
 10. Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie zwierzęcia ras uważanych za niebezpieczne,
 11. Prowadzenie spraw w zakresie zwalczania chwastów, szkodników i chorób wszystkich roslin uprawnych,
 12. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku,
 13. Przygotowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zgody na realizację przedsięwzięcia,
 14. Realizowanie spraw związanych z udostępnianiem informacji o środowisku i ohronie przyrody,
 15. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzyskiwania lub unieszkodliwiania odpadów,
 16. Wystepowanie do dyrekcji ochrony środowiska o podjęcie działań, mających na celu zaniechanie przez osoby fizyczne, jednostki organizacyjne naruszeń w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo ochrony srodowiska,
 17. Opiniowanie wniosków o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 18. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.

 

Stanowisko ds. planowania przestrzennego, ochrony środowiska i rolnictwa

Referent Edyta Gąsowska

Tel. 63 27 34 171

edytagasowska@grabow.com.pl

Do zadań na stanowisku ds. inwestycyjnych, przetargów i drogownictwa należy:

 1. Opiniowanie przebiegu dróg gminnych,
 2. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz pobieranie z tego tytułu opłat i kar pieniężnych,
 3. Orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do stanu pierwotnego,
 4. Prowadzenie zagadnień w zakresie oznakowania pionowego i poziomego dróg,
 5. Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów,
 6. Prezprowadzanie okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego dróg,
 7. Prowadzenie całokształtu zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg,
 8. Koordynowanie robót w pasach drogowych,
 9. Zlecenie i rozliczanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych,
 10. Współdziałanie w zakresie dotyczącym utrzymania dróg powiatowych, przebiegających przez teren gminy z zarządcami tych dróg,
 11. Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym,
 12. Przygotowanie potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie remontów i modernizacji,
 13. Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki wodnej,
 14. Opracowanie planów wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz bieżąca ich kontrola,
 15. Współpraca z projektantami w zakresie opracowania dokumentacji technicznych dla potzreb realizacji inwestycji, modernizacji i remontów,
 16. Weryfikowanie i sprawdzanie prawidłowości i kompletności opracowanych przez projektantów dokumantacji technicznych.
 17. Nadzór nad realizacją inwestycji, modernizacji i remontów,
 18. Przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych i odbioru końcowego realizowanych zadań inwestycyjnych,
 19. Rozliczanie rzeczowo-finansowe realizowanych zadań,
 20. Prowadzenie książki obiektu budowlanego Urzędu,
 21. Pozyskiwanie funduszy na realizację inwestycji ze środków pozabudżetowych oraz prowadzenie rozliczenia tych środków,
 22. Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych w zakresie sporządzania SIWZ, prowadzenia spraw formalnych zwi ązanych z prawidłową realizacją prowadzonych postepowań,
 23. Rejestrowanie decyzji dotyczących pozwolenia na budowe wydanych przez inne organy administracji publicznej.

 

Stanowisko ds. inwestycyjnych, przetargów i drogownictwa

Inspektor Jerzy Soja

Tel. 63 27 34 424

jerzysoja@grabow.com.pl

Do zadań stanowiska ds. kadrowo-płacowych należy:

 1. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
 2. Przygotowanie materiałów umożliwiających czynności w zakresie prawa pracy,
 3. Przygotowanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
 4. Przygotowanie i wydawanie świadectw pracy,
 5. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
 6. Kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych,
 7. Obsługa administracyjno-techniczna komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze,
 8. Sporządzanie list płac pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.
 9. Prowadzenie dokumentacji źródłowej do wynagrodzeń,
 10. Sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i innych w ramach porozumienia z PUP,
 11. Odprowadzanie podatku od wynagrodzeń, sporządzanie informacji o zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 12. Rozliczanie składek emerytalno-rentowych od wynagrodzeń,
 13. Prowadzenie spraw BHP w tym rejestracji, kompletowania i przekazywania dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, prowadzenie rejestru wypadków oraz sporządzania dokumentacji powypadkowej,
 14. Zaopatrzenie pracowników w odzież i artykuły w ramach świadczeń socjalnych,
 15. Wykonywanie zadań wynikajacych z rozliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnnych.

 

Stanowisko ds. kadrowo-płacowych

Inspektor Iwona Szczech

Tel. 63 27 34 192

iwonaszczech@grabow.com.pl

Do zadań stanowiska ds. bezpieczeństwa i zakrządzania kryzysowego należy:

 1. Współpraca z Policją, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 2. Prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową i rejestracją,
 3. Prowadzenie ewidencji osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,
 4. Koordynowanie realizacji zadań obrony cywilnej w zakładach pracy i instytucjach z terenu gminy,
 5. Opracowanie wytycznych Szefa Obrony Cywilnej,
 6. Opracowanie planów OC,
 7. Prowadzenie gminnego magazynu OC oraz pmagazynu przeciwpowodziowego,
 8. Planowanie, przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania budowli ochronnych i ewakuacji,
 9. Współpraca z Szefem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w tym ochrona przed różnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi, stanem klęski żywiołowej, itp.
 10. Prowadzenie spraw związanych z nakładaniem i wykonywaniem świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju,
 11. Przygotowanie sprawozdań ocen a analiz z zakresu realizacji zadań obronnych w Urzędzie,
 12. Prowadzenie dokumentacji Stałego Dyżuru,
 13. Prowadzenie dokumentacji Akcji Kurierskiej,
 14. Prowadzenie wykazu jednostek OSP na terenie gminy,
 15. Zgłaszanie potrzeb do budżetu gminy w zakresie ochrony p.pożarowej,
 16. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony p.poż gminy,
 17. Wyliczanie ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP, uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach,
 18. Współdziałanie z komendantem gminnym OSP w zakresie ochrony p.poż,
 19. Prowadzenie kancelarii niejawnej w Urzędzie Gminy,
 20. Przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie i wysyłanie dokumentów niejawnych,
 21. Nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych oraz bieżąca kontrola postępowania z dokumentami stanowiącymi tajemnice służbową,
 22. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych, z terenu gminy, objętych wojewódzka ewidencją zabytków,
 23. Koordynowanie działań i bieżący nadzór nad opracowaniem planów ochrony zabytków.

 

Stanowisko ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

Podinspektor Paulina Pawłowska

Tel. 63 27 34 161

 paulinapawlowska@grabow.com.pl

Do zadań stanowiska ds. rozliczeń należy:

 1. Rozliczanie kierowców, operatorów  i pracowników z pobranego paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych. ,prowadzenie kart paliwowych,
 2. Sporządzanie  niezbędnych opracowań, analizy i dokumentacji dla potrzeb organów statystycznych, kontroli i kierownika referatu oraz Wójta,
 3. Rozliczanie konserwatorów : urządzeń kanalizacyjnych, sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i hydroforni
 4. Przechowywanie i rejestracja umów dotyczących referatu,
 5. Nadzór i rozliczanie inkasenta,
 6. Wystawianie rachunków za wodę, ścieki, itp.,
 7. Sporządzanie rejestrów sprzedaży na potrzeby ,
 8. Prowadzenie bilansu wody i ścieków,
 9. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem (oferty, zamówienia, itp.),
 10. Gospodarka wodomierzowa (uzupełnienie bazy, bieżące wprowadzanie zmian),
 11. Przyjmowanie zgłoszeń, awarii dotyczących sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, wodomierzy,
 12. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem czynszu i sporządzanie umów.

Stanowisko ds. rozliczeń

Inspektor Lidia Błaszczyk

Tel. 63 27 34 172

Do zadań stanowiska ds. Gospodarki gruntami i mienia komunalnego należy:

 1. Gospodarowanie i zarzadzanie nieruchomościami Gminy,
 2. Organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy,
 3. Nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadń gminy,
 4. Komunalizowanie gminy,
 5. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numeracji nieruchomości,
 6. Przyjmowanie wniosków na przydział lokali socjalnych i komunalnych,
 7. Przygotowanie projektów decyzji o przyznanie loakali mieszkalnych w tym socjalnych,
 8. Wydawanie opinii i zezwoleń w sprawach umieszczenia reklam i tablic informacyjnych w pasie drogowym,

 

Stanowisko ds. gospodarki grantami i mienia komunalnego

Maciej Szczech

Tel 63 27 34 424

gospodarka-gruntami@grabow.com.pl

Do zadań stanowiska ds. obsługi informatycznej należy:

 1. utrzymanie stałej sprawności sprzętu informatycznego, serwis i konfiguracja oraz nadzór nad jego prawidłowym działaniem,
 2. kontrola bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
 3. pełnienie funkcji administratora systemów, 
 4. prowadzenie ewidencji systemów i programów użytkowych oraz licencji,
 5. zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych,
 6. administrowanie systemami teleinformatycznymi,
 7. administrowanie siecią komputerową Urzędu  i jednostek organizacyjnych Gminy,
 8. tworzenie kopii zapasowych danych (archiwizacja) wg. obowiązujących przepisów oraz administrowanie nośnikami z oprogramowaniem,
 9. wdrażanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów,
 10. wdrażanie nowego oprogramowania,
 11. konfiguracja drukarek sieciowych i innego sprzętu sieciowego,
 12. pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów i programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego,
 13. obsługa techniczna poczty elektronicznej,
 14. monitorowanie rynku IT pod kątem możliwości zastosowania nowych rozwiązań w Urzędzie Gminy, 
 15. udział w planowaniu i opracowywanie kierunku rozwoju systemu informatycznego,
 16. nadzór nad projektami informatycznymi dotyczącymi infrastruktury teleinformatycznej,
 17. nadzór nad umowami z firmami zewnętrznymi w zakresie działań informatycznych prowadzonych przez Urząd Gminy,
 18. inicjowanie i nadzorowanie wprowadzania nowych technologii związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej.
 19. prowadzenie Centralnej Ewidencji Umów w systemie informatycznym,
 20. administrowanie stroną internetową Urzędu oraz wprowadzanie informacji na stronę BIP.

Stanowisko ds. obsługi informatycznej

Przemysław Jamroziński

Tel. 63 27 34 171

informatyk@grabow.com.pl

Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00